Zásady ochrany osobních údajů

Cognitive IVF a.s.

1. Obecná ustanovení

1. 1 Klademe zvláštní důraz na ochranu osobních údajů našich klientů a dalších osob, které nám poskytnou své osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady ochrany osobních údajů") vám poskytují potřebné informace o tom, jak my, společnost Cognitive IVF a.s., IČO 09608095, se sídlem v Praze, Olivova 2096/4, PSČ 140 00, Česká republika, přijímáme, uchováváme a dále zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním našich služeb (dále jen "Služby") prostřednictvím mobilní aplikace Leeaf (dále jen "Aplikace"), našich webových stránek www.leeaf.life (dále jen "Stránky") nebo jakýmkoli jiným způsobem.

1. 2 Aplikace propojuje uživatele žádající o in vitro oplodnění s vhodnými klinikami IVF a umožňuje žadatelům sdílet informace o jejich zdravotních problémech a problémech s plodností s klinikou, kterou si vybrali pro cyklus IVF. Aplikace také umožňuje uživatelům sledovat údaje o jejich zdravotních informacích a postupech souvisejících s IVF a dále funguje jako nástroj pro podporu rozhodování klientů v průběhu celého procesu léčby IVF.

1. 3 Tyto Zásady ochrany osobních údajů vám vysvětlují a informují vás o tom, (i) jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, (ii) jaká máte práva a jakými prostředky je můžete uplatnit. Uvádí také, jaká práva máte podle amerického zákona o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění z roku 1996 (dále jen "HIPAA") a amerického zákona o zdravotnických informačních technologiích pro ekonomické a klinické zdraví.

1. 4 Doporučujeme vám, abyste se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů podrobně seznámili. Používáním našich Služeb a poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o tom, jak vaše osobní údaje používáme, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů.

1. 5 Tyto Zásady ochrany osobních údajů vám poskytují informace, které vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "GDPR"), jakož i z anglického zákona o ochraně údajů z roku 2018, č. 12, a anglického nařízení o ochraně údajů, soukromí a elektronických komunikacích z roku 2019 č. 419.

2. Správce osobních údajů

2. 1 Správcem vašich osobních údajů jsme my společně s naší britskou dceřinou společností Cognitive IVF UK LTD, s ručením omezeným, se sídlem na adrese 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londýn, Anglie, WC2H (dále jen "Cognitive IVF UK"). Společnost a Cognitive IVF CZ jednají v souladu s čl. 26 GDPR (dále jen "my", "naše", "nás") jako společní správci. Veškeré předávání údajů mezi námi jako poskytovatel údajů a společností Cognitive IVF CZ jako nabyvatelem údajů probíhá na základě Rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů ze strany Spojeného království - Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jsme také oprávněným zástupcem společnosti Cognitive IVF UK v Evropské unii podle čl. 27 GDPR.

2. 2 Můžete nás kontaktovat přímo na našem e-mailu office@leeaf.life nebo na naší adrese (dále jen "Kontaktní údaje").

2. 3 Společní správci jmenovali externího pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit v případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se našich zásad nebo postupů v oblasti osobních údajů. DPO můžete kontaktovat na adrese info@arws.cz, telefonní číslo +420 777 118 385, nebo na adrese: 

ARROWS advokátní kancelář s.r.o.
Plzenska 3350/18
150 00 Praha
Český republika

3. Pojmy a definice použité v Zásadách o ochraně osobních údajů

3. 1 Osobní údaje – jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, příjmení, datum narození, lokalizační údaje, e-mail.

3. 2 Zpracování osobních údajů - je jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s vašimi osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

3. 3 Správce – je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny únijním právem nebo právem členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena únijním právem nebo právem členského státu; pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů jsme správcem společně s Cognitive IVF UK.

3. 4 Zpracovatel – je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

3. 5 Účel – je důvod, pro který správce zpracovává vase osobní údaje.

3. 6 Cookies – soubor cookie je malý datový soubor (textový soubor), který webová stránka (web) - když ji uživatel navštíví - požádá prohlížeč o uložení do vašeho zařízení, aby si zapamatovala informace o vás, jako jsou vaše jazykové preference nebo přihlašovací údaje. Soubory cookie, které používáme, lze rozdělit na námi používané soubory cookie (technické soubory cookie), které jsou nezbytné k tomu, aby vám byly poskytnuty funkce stránek, a soubory cookie třetích stran - což jsou soubory cookie z jiné domény (pro reklamní a marketingové účely). Patří sem také další techniky, které fungují podobným způsobem. Více informací naleznete v Zásadách používání souborů cookies.

3. 7 Příjemce – je osoba, která přijímá osobní údaje.

3. 8 Třetí strana – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímým vedením správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

3. 9 Souhlas – svobodně dané, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádření vašeho přání formou prohlášení nebo jasného souhlasného jednání znamenající souhlas se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají.

4. Zpracovávané osobní údaje, účely, způsob a doba zpracování osobních údajů

4. 1 Rozsah zpracovávaných údajů.

4. 1. 1 Zdroje osobních údajů. Vaše osobní údaje získáváme z různých zdrojů, kterými jsou zejména:
když se zaregistrujete na Stránce nebo v Aplikaci;
když používáte naše Služby (prostřednictvím Aplikace, Stránky nebo e-mailu);
když se účastníte klinické studie, která využívá naši Aplikaci.
 
4. 1. 2 Shromážděná data. Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím výše popsaných zdrojů. Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • Údaje o účtu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, datum narození a státní příslušnost, pohlaví, heslo nebo přístupový kód, ID (pro omezené účely).
 • Zdravotní údaje: můžete se rozhodnout poskytnout osobní údaje o svém zdraví a stavu, jako jsou: hmotnost, tělesná teplota, základní anamnéza, zdravotní stavy a nemoci, data menstruačního cyklu, různé příznaky související s menstruačním cyklem a zdravím, další informace o vašem zdraví (včetně sexuálních aktivit, testů a vyšetření, očkování, rodinné anamnézy, výsledků testů, stravy, denního režimu), předchozí těhotenství, fyzické atributy, anamnéza se zaměřením na nemoci, které mohou ovlivnit schopnost počít a porodit dítě, pohoda a související aktivity včetně osobního života, sexuální orientace a zdraví vašeho partnera. Tyto údaje mohou zahrnovat také osobní údaje shromážděné v průběhu výzkumu nebo studie, které jste se rozhodli zúčastnit. Abychom mohli zpracovávat jakékoli osobní údaje v rámci této kategorie, výslovně vás požádáme o souhlas.
 • Platební údaje: dále zpracováváme informace o údajích o vaší bankovní nebo kreditní kartě, o objednaných Službách, o vašich platbách, fakturách s vašimi osobními údaji atd.
 • Zaznamenané činnosti: můžete nám také umožnit importovat do Aplikace osobní údaje o vašem zdraví a aktivitách ze služeb třetích stran, jako jsou Oura, Apple HealthKit, GoogleFit, Garmin connect, Strava atd. Takové importované osobní údaje mohou zahrnovat sportovní aktivity, hmotnost, spálené kalorie, srdeční tep, počet kroků/ujetou vzdálenost a další údaje o vašem zdraví. Abychom mohli zpracovávat jakékoli osobní údaje v této kategorii, výslovně vás požádáme o souhlas.
 • Údaje o souborech cookie: při přístupu na Stránku nebo do Aplikace nebo při jejich používání můžeme používat soubory cookie a další sledovací techniky k automatickému shromažďování následujících informací: informace o zařízení (model hardwaru, informace o operačním systému a jeho verzi, jedinečné identifikátory zařízení, informace o mobilní síti, informace o úložišti zařízení), informace o poloze (IP adresa, časové pásmo, informace o poskytovateli mobilních služeb), údaje o používání (mimo jiné včetně: frekvence používání, oblastí a funkcí naši Stránky nebo Aplikace, které navštěvujete, způsobů používání obecně, zapojení do jednotlivých funkcí).
 • Údaje o dalších osobách: při nastavení profilu v Aplikaci nám můžete sdělit také údaje o svém manželovi nebo partnerovi a jejich zdravotní údaje související s početím a dalším vývojem dítěte. Budeme vyžadovat, aby tato další osoba potvrdila, že souhlasí se způsobem, jakým zpracováváme její osobní údaje. Z tohoto důvodu vás požádáme o její e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

4. 1. 3 Účel, důvody a doba zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Poskytování služeb. Výše popsané osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování Služeb, včetně zasílání upomínek o zaplacení, vyřizování případných reklamací. To může s vaším výslovným souhlasem zahrnovat také předávání vašich údajů třetím osobám podílejícím se na poskytování Služeb, zejména zdravotnickým pracovníkům, jako jsou spolupracující lékaři. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který s vámi máme. Pro tento účel je právním titulem pro zpracování nezbytnost pro plnění smlouvy a výjimkou pro zpracování vašich zdravotních údajů je váš souhlas.
 • Výzkum nebo studium. V některých případech a s vaším předchozím souhlasem zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo jiného právního titulu také údaje shromážděné během vaší účasti ve zdravotnickém výzkumu nebo studii. Tyto údaje mohou být rovněž sdíleny se zadavatelem studie, výzkumníkem a příslušnými výzkumnými institucemi. Osobní údaje nám poskytnete přímo vy, budou pozorovány, měřeny nebo odvozeny v rámci výzkumu nebo studie nebo nám je poskytnou třetí strany, například výrobci zařízení, která měří vaše údaje. Údaje pro výzkum nebo studii můžeme také získat od vašeho poskytovatele zdravotní péče a poskytnout mu vaše údaje z výzkumu nebo studie za účelem poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotní péče. Konkrétní informace o zpracování vašich údajů pro tento účel, včetně rozsahu zpracovávaných údajů, příjemců údajů, doby zpracování, zapojených subjektů apod. Vám byly předloženy v informovaném souhlasu s účastí v příslušném výzkumu či studii a v podrobné podobě v konkrétních informacích o zpracování osobních údajů v příslušném výzkumu či studii.
 • Další rozvoj Služeb a zvýšení přesnosti doporučení s využitím zdravotních údajů. S vaším souhlasem používáme vaše osobní údaje, včetně údajů o zdravotním stavu, ke zvýšení přesnosti doporučení našich Služeb s využitím zdravotních údajů. Právním základem a výjimkou pro použití zdravotních údajů je váš souhlas. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje po dobu 5 let od jejich shromáždění, nejdéle však do odvolání souhlasu.
 • Další rozvoj služby bez použití zdravotních údajů. Některé osobní údaje používáme také ke zlepšování našich Služeb, Stránek a Aplikace, zejména k trénování algoritmů umělé inteligence, které provozují Stránky a Aplikaci, aby byl váš zážitek z našich Služeb ještě příjemnější, a to na základě oprávněného zájmu spočívajícího v dalším zlepšování našich služeb.
 • Plnění obecných právních povinností. Vaše údaje o účtu a platební údaje zpracováváme také v souladu s příslušnými zákony o účetnictví nebo zákony o dani z přidané hodnoty, protože jsme povinni tyto doklady uchovávat po určitou dobu (tato konkrétní doba se může lišit podle platných právních předpisů v jednotlivých zemích). Pokud taková zákonná povinnost existuje, uchováváme příslušné doklady spolu s vašimi osobními údaji po dobu stanovenou platnými právními předpisy.
 • Ochrana našich práv a oprávněných zájmů. Dále zpracováváme vaše výše popsané osobní údaje na základě oprávněného zájmu spočívajícího ve vymáhání našich pohledávek vůči vám a/nebo v ochraně a vymáhání našich pohledávek a výjimkou pro zpracování vašich zdravotních údajů je vznik, výkon nebo obhajoba našich právních nároků. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje po dobu odpovídající zákonné promlčecí lhůtě.
 • Propagace Služeb a našich dalších produktů. Pokud využíváte Služby, používáme vaše výše popsané osobní údaje, s výjimkou údajů o zdravotním stavu a zaznamenaných aktivit, také k propagaci našich produktů a služeb, včetně zasílání propagačních sdělení. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na propagaci našich aktivit a vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a 2 roky poté.
 • Zasílání obchodního sdělení. Vaši e-mailovou adresu můžeme na základě vašeho souhlasu použít také pro účely zasílání newsletterů, k jejichž odběru jste se přihlásili. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje, dokud tento souhlas neodvoláte.
 • Provoz Stránky a Aplikace a jejich zabezpečení (základní soubory cookie). Zpracováváme vaše údaje Cookies, které jsou nezbytné pro provoz Stránky a Aplikace, včetně jejich prezentace, jejich funkčnosti a zajištění vaší bezpečnosti. V rámci tohoto účelu vás identifikujeme jako návštěvníka během prohlížení nebo při opakovaném přihlašování na Stránce a v Aplikaci. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na řádné funkčnosti a provozu naší Stránky a Aplikace. Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu až 2 let od vaší návštěvy naše Stránky a Aplikace.
 • Propagace a marketing na naši Stránce a v Aplikaci (marketingové soubory cookie). Zpracováváme vaše údaje Cookies, které jsou nezbytné pro cílení a zobrazování naší reklamy (marketingové cookies), přičemž vaše údaje mohou být předávány i třetím stranám. V rámci tohoto účelu propagujeme a prodáváme produkty a služby na Stránce a v Aplikaci a zobrazujeme vám marketingová sdělení týkající se produktů a služeb, o které jste projevili zájem, a propagujeme naši značku prostřednictvím online propagace, přičemž vaše údaje mohou být předávány také třetím stranám. Právním základem pro zpracování je zde tedy váš souhlas udělený prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v každém případě však nejdéle 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.
 • Přizpůsobení webových stránek (funkční soubory cookie). Zpracováváme vaše údaje Cookies, které jsou nezbytné pro přizpůsobení webových stránek (funkční cookies). Můžeme vám tak zjednodušit prohlížení Stránky nebo Aplikace. Za tímto účelem přizpůsobujeme Stránku a Aplikaci - polohu, volbu jazyka a vaše zařízení vašim preferencím, přičemž vaše údaje mohou být také předány třetím stranám. Právním základem pro zpracování je zde tedy váš souhlas, udělený prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v každém případě však nejdéle 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.
 • Analýza návštěvnosti webových stránek (analytické soubory cookie). Zpracováváme také vaše údaje Cookies, které jsou nezbytné pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek (analytické cookies). V rámci tohoto účelu sledujeme návštěvnost naší Stránky a Aplikace, optimalizujeme je, zajišťujeme bezpečnost vašich údajů a zvyšujeme jejich plynulost a uživatelskou přívětivost, přičemž vaše údaje mohou být také předávány třetím stranám. Vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu platnosti vašeho souhlasu, v každém případě však nejdéle 2 roky od obdržení souhlasu.

4. 2 Cookies

4. 2. 1 Při používání naší Stránky a Aplikace můžeme zpracovávat vaše osobní údaje (údaje cookies) prostřednictvím souborů cookie a dalších sledovacích technologií. Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči, které nám nebo třetí straně umožňují vás rozpoznat. Soubory cookie mohou být použity ke shromažďování, ukládání a sdílení částí informací o vašich aktivitách na různých webových stránkách, včetně naší Stránky a Aplikace. To platí i pro další podobné technologie používané k tomuto účelu.

4. 2. 2 Používáme následující Cookies:

 • Technické soubory cookie jsou nezbytné pro zajištění správné funkce webových stránek;
 • Soubory cookie třetích stran - sledovací soubory cookie, analytické/cílené soubory cookie.

4. 2. 3 Můžete nastavit povolení nebo odmítnutí všech souborů cookie nebo pouze některých souborů cookie. Odmítnutí souborů cookie může mít negativní vliv na funkčnost webových stránek, včetně Stránky. Svou volbu týkající se souborů cookie můžete kdykoli upravit nebo je můžete ze svého elektronického zařízení kdykoli vymazat. Podrobné informace týkající se souborů cookie jsou uvedeny na webových stránkách příslušného poskytovatele prohlížeče webových stránek. Přečtěte si více informací o Zásadách používání souborů cookies.

4. 3 Jak zpracováváme osobní údaje. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu a pro účely popsané výše automatizovaně, což zahrnuje i použití statistických metod. V některých případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také manuálně.

4. 4 Údaje o dětech. Vědomě neshromažďujeme ani nevyžadujeme osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, nepokoušejte se prosím registrovat na našich Stránkách, žádat o naše Služby nebo posílat jakékoli osobní údaje.

4. 5 Důsledky neposkytnutí údajů. Poskytnutí vašich osobních údajů je požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy o poskytování našich služeb. V případě neposkytnutí těchto údajů bychom vám nemohli naše Služby poskytnout.

5. Předávání osobních údajů třetím osobám a příjemcům osobních údajů

5. 1 Jsme oprávněni předávat osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, třetím osobám, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich Služeb, včetně správy nebo IT podpory, organizace a uchovávání osobních údajů atd. Tyto subjekty jsou v pozici zpracovatelů nebo správců vašich osobních údajů.

5. 2 Shromážděné osobní údaje můžeme sdílet zejména s následujícími příjemci:

 • našimi dodavateli IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přístup k vašim osobním údajům a působí jako zpracovatelé údajů;
 • našim externím poskytovatelům účetních služeb, kteří jsou nezbytní pro plnění našich zákonných povinností a vystupují jako zpracovatelé údajů;
 • naši externí poskytovatelé právních služeb, kteří jsou nezbytní pro vymáhání našich pohledávek a pro ochranu našich právních nároků a vystupují jako zpracovatelé nebo správci údajů;
 • naše sesterské společnosti a další dceřiné společnosti, jako je Cognitive IVF UK LTD, a působí jako zpracovatelé nebo správci údajů; a
 • spolupracující lékaři podle vašeho výběru, kteří se podílejí na poskytování služby Fertility Report a kteří vystupují jako správci údajů; podnikli jsme kroky k zajištění toho, aby všichni spolupracující lékaři byli vázáni stejně přísnými požadavky na ochranu údajů.

Můžete nás také pověřit, abychom sdíleli vaše osobní údaje s poskytovateli zdravotních služeb, lékaři, klinikami pro léčbu neplodnosti atd., kteří vystupují jako správci údajů, zejména v případě, že se rozhodnete využít služeb poskytovatele zdravotních služeb doporučených Aplikací.

5. 3 Poskytujeme vám záruku, že jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů se zpracovateli, kteří zajišťují stejnou úroveň bezpečnosti vašich osobních údajů, jaká je popsána v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Rovněž se snažíme zajistit, aby všichni správci, se kterými sdílíme jakékoli osobní údaje, zajistili odpovídající bezpečnost zpracovávaných osobních údajů.

5. 4. My, včetně zpracovatelů a správců, jsme povinni zachovávat důvěrnost všech osobních údajů. Výjimkou je povinnost oznamovat osobní údaje určeným orgánům veřejné moci a dalším subjektům, které jsou ze zákona oprávněny osobní údaje vyžadovat (tj. Policie ČR, Finanční úřad apod.).

6. Bezpečnost vašich osobních údajů

6. 1 Do našeho systému jsme zavedli taková nezbytná technická a organizační opatření vnitřní kontroly a procesů bezpečnosti informací, která odpovídají osvědčeným postupům a jsou v souladu s možným rizikem. Zároveň bereme v úvahu perspektivu budoucího technologického pokroku, abychom vaše osobní údaje ochránili před neoprávněným zveřejněním, přístupem nebo jejich ztrátou. Tato opatření zahrnují mimo jiné školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů, pravidelné zálohování dat, postup obnovy dat a mechanismus odpovědnosti za porušení chráněných dat, softwarovou a hardwarovou ochranu. Dodržujeme také přísné zásady a postupy při používání nebo zpřístupňování chráněných zdravotních informací podle HIPAA, zejména zásady týkající se pravidel ochrany soukromí, zásady týkající se bezpečnostních pravidel a zásady oznamování narušení, a jmenovali jsme bezpečnostního pracovníka.

6. 2 Používání informací získaných ze služby Health Connect se řídí zásadami oprávnění služby Health Connect, včetně požadavků v sekci Omezené použití.

7. Vaše práva

7. 1 Pokud uplatníte právo v souladu s tímto článkem 7 Zásad ochrany osobních údajů nebo v souladu s jiným platným právním předpisem, budeme o přijatém opatření o vašich osobních údajích informovat každého příjemce, který tyto údaje zpracovává, pokud je sdělení příjemci možné a/nebo nevyžaduje nepřiměřené úsilí.

7. 2 Pokud si přejete uplatnit svá práva nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prostřednictvím některého z našich Kontaktních údajů. Když nás kontaktujete, musíme vás požádat, abyste nám poskytli své identifikační údaje nebo jiné osobní údaje, které jste nám dříve poskytli. Poskytnutí těchto informací je nezbytné pro ověření, zda jste to skutečně vy, kdo žádost odeslal. Odpověď vám poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti, přičemž si vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

7. 3 Vaše práva. V souladu s platnými právními předpisy můžete požadovat přístup k osobním údajům, které jako Správce osobních údajů zpracováváme, právo na opravu, výmaz nebo přenositelnost, právo podat stížnost, právo požadovat omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

7. 4 Oprava vašich osobních údajů. V souladu s GDPR, DPA a dalšími předpisy uvedenými v odst. 1.4 těchto Zásad ochrany osobních údajů máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud máte požadavek na opravu svých osobních údajů, můžete se na nás obrátit s žádostí prostřednictvím některého z našich Kontaktních údajů. Přijímáme opatření, abychom zajistili aktuálnost a správnost vašich osobních údajů. Kdykoli se na nás můžete obrátit s žádostí, pokud vaše osobní údaje stále zpracováváme.

7. 5 Výmaz vašich osobních údajů. Kdykoli nás můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Poté, co se na nás s takovou žádostí obrátíte, a pokud se uplatní některý z důvodů pro výmaz údajů, dotčené osobní údaje z našich databází bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud některé vaše osobní údaje nezpracováváme z důvodu naší právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

7. 6 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, dejte nám vědět prostřednictvím některého z našich Kontaktních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování na základě uděleného souhlasu.

7. 7 Přístup k vašim osobním údajům a jejich přenositelnost. Máte právo získat informace o zpracování svých osobních údajů a kopii námi zpracovávaných osobních údajů. Pokud o to požádáte, můžeme předat všechny nebo jen část vámi poskytnutých osobních údajů (zpracovávaných automatizovanými prostředky na základě smlouvy nebo souhlasu) přímo třetí osobě (jinému správci osobních údajů), kterou uvedete ve své žádosti o předání osobních údajů, pokud taková žádost nebude mít negativní dopad na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelná.

7. 8 Omezení zpracování. Pokud nám poskytnete žádost o omezení zpracování vašich osobních údajů, zejména v případech, kdy máte pochybnosti o přesnosti, zákonnosti nebo naší potřebě zpracovávat vaše osobní údaje, posoudíme vaši žádost a můžeme omezit zpracování vašich osobních údajů na nezbytné minimum (zpracování pro posouzení, vymáhání nebo obhajobu našich právních nároků nebo z důvodu ochrany práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z jiných důvodů). Pokud však omezení zpracování zrušíme a budeme ve zpracování vašich osobních údajů pokračovat, bez zbytečného odkladu vám o tom dáme vědět.

7. 9 Námitka proti zpracování. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě vaší konkrétní situace, pokud je toto zpracování založeno na našem oprávněném zájmu. Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud k tomu nebudeme schopni prokázat přesvědčivý oprávněný zájem nebo pokud se takové zpracování nebude týkat přímého marketingu.

7. 10 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracování osobních údajů u Úřadu komisaře pro informace Spojeného království, se sídlem Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Spojené království, webové stránky: https://ico.org.uk/, a u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, internetové stránky: https://www.uoou.cz/.

7. 10 Přístup k chráněným zdravotním informacím. Pokud uchováváme chráněné zdravotní informace v záznamech, které mohou být použity k rozhodování o nich, a pokud se kvalifikujeme jako krytý subjekt („covered entity“) podle HIPAA, máte právo na přístup ke svým individuálním informacím nebo na jejich změnu či na vyúčtování jejich zpřístupnění. Pokud nevystupujeme jako krytý subjekt, ale jako obchodní partner podle HIPAA, předáme vaši žádost příslušnému krytému subjektu.

8. Updating of this Privacy Policy

8. 1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů průběžně aktualizujeme. Jakákoli změna těchto Zásad ochrany osobních údajů je účinná poté, co je zveřejněna na těchto webových stránkách: https://leeaf.life/cs/homepage-cz/.

Otázky a připomínky

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy k jakékoli části těchto Zásad ochrany osobních údajů, potřebujete-li podporu nebo máte-li jakékoli nároky, kontaktujte nás prosím na adrese office@leeaf.life 

LinkedIn
Facebook
Instagram
Email
cross